CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE

Model voor Organisatie, Beheer en Controle en Gedragscode

Het wetgevende besluit n. 231 van 8 juni 2001 introduceerde de administratiefrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven. Volgens deze kaderregeling kunnen bedrijven aansprakelijk worden gesteld, en derhalve bestraft worden, voor gepleegde of gepoogde strafbare feiten door de bestuurders, het personeel of de medewerkers in het belang of in het voordeel van het bedrijf. In overeenkomst met de bepalingen van het besluit kan een bedrijf worden vrijgesteld van aansprakelijkheid op voorwaarde dat het een organisatiemodel heeft aangenomen en op doelmatige wijze ten uitvoer heeft gelegd voor het voorkomen van de in het besluit in kwestie vastgestelde strafbare feiten.  

Pentair Water Italy S.r.l. heeft, met besluit van de Raad van Bestuur van 19 maart 2015 en in overeenstemming met de bepalingen van het wetgevend besluit, een eigen gedragscode en een model voor organisatie, beheer en controle aangenomen en een toezichtsorgaan benoemd met een autonoom initiatief- en controlerecht. De door het bedrijf ontwikkelde gedragscode, het model voor organisatie, beheer en controle en de procedurele basis stroken volledig met de bepalingen van de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en met de OESO-overeenkomst inzake de bestrijding van corruptie door buitenlandse overheidsambtenaren bij internationale handelstransacties (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions).

Met de ontwikkeling van de bovengenoemde documenten wil het bedrijf gedragsrichtlijnen opstellen waaraan al de personeelsleden en medewerkers moeten voldoen tijdens het beheer van de interne en externe relaties van het bedrijf, op basis van waarden voor ethiek en eerlijkheid, integriteit en juistheid, in naleving van de wet en de regelgeving en de transparantie van de transacties.
 


Beschikbare documenten:

Alle geïnteresseerde derde partijen kunnen hun verzoeken voor informatie of de meldingen van schendingen van het Model voor Organisatie, Beheer en Controle van Pentair Water Italy S.r.l. verzenden aan het e-mailadres van het toezichtsorgaan: odv.pwi(at)pentair.com


Met besluit van de Raad van Bestuur van 19 maart 2015 heeft ook de dochteronderneming Pentair Manufacturing Italy S.r.l. haar eigen Model voor Organisatie, Beheer en Controle (op grond van wetgevend besluit n. 231 van 8 juni 2001) en Ethische Gedragscode aangenomen en een toezichtsorgaan benoemd. 

Beschikbare documenten:

Alle geïnteresseerde derde partijen kunnen hun verzoeken voor informatie of de meldingen van schendingen van het Model voor Organisatie, Beheer en Controle van Pentair Manufacturing Italy S.r.l. verzenden aan het e-mailadres van het toezichtsorgaan: odv.pmi(at)pentair.com